Användarvillkor

Senast uppdaterad: 2014-03-11

Information om Medialist.se

Medialist.se är en tjänst som finns tillgänglig på Internet under adressen http://www.medialist.se, benämns i användarvillkoret som Medialist. Medialist är grundat av Daniel Vindenberg & Martin Tina och tillhör det av grundarna gemensamt ägda bolaget WebChannel AB. Medialists affärsidé är att förenkla processen att hitta, planera samt köpa och sälja reklamplatser via alla typer av marknadsföringskanaler. Via marknadsplatsen kan mediasäljare, benämns fortsättningsvis som Säljare, skapa egna profiler och publicera sina lediga annonsutrymmen med detaljerad information om respektive annons. I sin tur kan mediaköpare och reklambyråer, benämns fortsättningsvis som Köpare, använda vår annonsdatabas för att hitta nya marknadsföringskanaler och planera sina reklamkampanjer. Medialist är kostnadsfritt för Köpare som kan kontakta och skicka förfrågningar via tjänsten. Säljare kan använda tjänsten gratis via ett s.k. Bas konto med begränsad funktionalitet eller med utökad funktionalitet via ett s.k. Premiumkonto, se avsnittet “Pris & avgifter”. Användarvillkoren som anges i detta dokument gäller dig och det företag som du är behörig att representera. Genom att godkänna Användarvillkoren har Säljaren ett avtal med Medialist. Som Köpare kan du skapa en egen profil och registrera ett gratis medlemskap för att kontakta Säljare i vår integrerade mejltjänst eller skapa en lista med dina favoriter. I sådant fall är du/ditt företag bunden av de Användarvillkor som gäller för Köpare.

Ansvar vid köp av media via Medialist

Medialist är en marknadsplats mellan Köpare och Säljare, därmed skall Köparen samt Säljaren ta ansvar för att alla överenskommelser som sker via tjänsten. Medialist ansvarar inte för affärsöverenskommelser som sker via marknadsplatsen. Medialist är därför inte med i någon part vid överenskommelsen och fri från samtliga ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av reklamplatser via marknadsplatsen såsom produktionskostnader, avbokningar, uteblivna betalningar m.m.

Skyldighet att följa svensk lag & riktlinjer

På Medialist finns ingen ansvarig utgivare utsedd. Detta innebär bland annat att det inte sker någon systematisk förhandsgranskning av det material som Köpare och Säljare publicerar på Medialist. Medialist ansvarar för tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS (1998:112). Säljare som publicerar reklamannonser och material är yttersta ansvarig för sitt material. Säljare måste följa svensk lag och andra tillämpliga regler som gäller för den verksamhet som Säljaren bedriver. Säljaren har även ett ansvar för att tillse att den information som Säljaren publicerar på Medialist är korrekt, ej vilseledande och i övrigt förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Säljaren ska uppträda professionellt och vårdat på Medialist, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Medialist. Material som publiceras av Säljare får inte heller vara illojalt mot Medialist. Vidareförsäljning och eller distribuering av Köpares kontaktuppgifter till tredje part beivras och kan leda till omedelbar avstängning från vidare bruk av tjänsten. Missbruk av funktionerna på Medialist är absolut förbjudet, exempelvis försöka bryta säkerhetsspärrar, använda andras användaruppgifter eller på olika sätt förstöra andra användares användning av Medialist. Säljare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som kan smitta eller har förstörande egenskaper innan material överförs till Medialist.

Immateriella rättigheter

Medialist äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Säljare på Medialist. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Säljaren eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex. texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Medialist ägs av Medialist och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Medialist som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

Överträdelse av lag och Användarvillkor

Medialist äger rätt att stänga av Säljare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa Användarvillkor. Medialist äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Medialist bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan en Säljare stängas av med omedelbar verkan. Om information som Säljare publicerar på Medialist skulle leda till skadeståndsskyldighet för Medialist och dess ägare, är denne Säljare skyldig att hålla Medialist skadeslös. Medialist ser mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Medialist och kommer att vidta åtgärder mot sådan användning. Medialist kommer säkerställa säkerheten på webbplatsen genom kryptering, lösenord och andra mer avancerade skyddsfunktioner. Alla försök till datorintrång i Medialists system polisanmäls omedelbart.

Ändrade villkor

Medialist har alltid rätt att ändra Användarvillkoren om vi anser det behövas. Det är Köparens och Säljarens skyldighet att själv gå in och läsa Användarvillkoren med jämna mellanrum. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Medialist förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda Medialist anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om Köpare eller Säljare vill avsluta medlemskapet har denne möjlighet att avregistrera sig från Medialist.se.

Pris och avgifter

Säljare erbjuds möjligheten att vara ansluten till Medialist vid uppfyllande av krav och Användarvillkor. Webbtjänsten är gratis för Köpare och Säljare som använder sig av kontoprofil Bas med begränsad funktionalitet och med begränsat antal annonser. För Säljare med Premiumkonto ingår bl.a. obegränsat antal annonser och bättre exponering i sökresultat till ett pris av 199 kr per månad. Läs mer om skillnaderna mellan Bas- och Premiumkonto under länken Äger du en reklamplats? För Säljare med Premiumkonto skickas en e-faktura månadsvis till angiven e-mailadress. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta.

Avtalsperiod

Säljare och Köpare har möjlighet att säga upp sitt konto när som helst. För att uppsägningen ska vara korrekt måste ett skriftligt meddelande skickas till oss på Medialist, antingen via kontaktformuläret, mail eller sms. Medialist återbetalar ej redan inbetalda fakturor.

Material, layout and textinnehåll.

Vi förbehåller rätten att bestämma design, layout och funktionalitet på Medialist. Vi förbehåller också rätten att granska och redigera text eller ändra material, layout eller fotografier som tillhandahållits av någon Säljare. Allt material och allt textmaterial som tillhandahållits av Säljare kommer granskas av oss. Oavsett vår rätt att redigera eller ändra material, text och fotografier accepterar vi inte och skall inte ha någon ansvarsskyldighet för någon förlust eller skada som uppstår av utformning eller positionering av text, egenskaper, material och/eller fotografier eller någon ändring som görs av material, fotografier eller text som tillhandahålls av en Säljare eller som redigerats/ändrats av oss.

Regler vid annonsering

 • Du måste skapa ett konto och bli medlem innan du kan annonsera dina reklamplatser.
 • Språket på denna sida är endast Svenska. Reklamannonser som inte är på svenska kommer att tas bort.
 • Det är endast tillåtet att publicera en reklamyta per annons. Däremot kan ”reklampaket” publiceras i en annons, dvs. rikspaket, regionpaket osv.
 • Vi förbehåller oss rätten att korrigera skrivfel, men vi önskar att vi inte ska behöva göra det. Notera också att administratörer på Medialist har tillåtelse att korrigera din annons såsom rubrikstorlek, färger på text och layout på boxar för att skapa en enhetlig layout och för att få korrekt sökmotoroptimering.
 • Vi förbehåller oss rätten att placera din annons i flera kategorier om vi anser att den passar in där, eller att vi tycker att den förtjänar extra exponering. Detta gör vi utan några extra avgifter.
 • Om du inte kan, eller väljer att inte, ladda upp bilder så kommer vi att lägga till en defaultbild på din profil och annons med Medialists logga.
 • Den rekommenderade storleken på bilder är 200 px bred * 150 px hög eller 320 px bred * 240 px hög. Accepterade format är jpg, gif och png.
 • Medialist är inte en länkkatalog. Vi kommer inte att godkänna extremt korta annonser med syfte att endast vinna länkar för sökmotoroptimering av ditt företag.

Person- och företagsuppgifter

Medialist är personuppgiftsansvarig och är skyldigt att följa Personuppgiftslagen. Kontaktvägar till oss finns längst ner i detta dokument. Som behörig att företräda Säljare ger du ditt samtycke till att dina och Säljarens företagsuppgifter som registrerats på Medialist publiceras på Medialist.se. Köpare och Säljare är vidare införstådd med att Köpare, Medialist och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Säljare via brev, telefon, e-post och SMS.

Cookies

Medialist använder cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på Medialist.se. Informationen används bland annat till:

 • att verifiera inloggning.
 • att automatiskt fylla i relevanta formulärfält för användaren vid återbesök till våra webbplatser.
 • att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på våra webbplatser (”session cookies”).

Om du ej accepterar att cookies lagras på din dator kommer du inte att kunna använda Medialists tjänster.

Ansvarsfrihet

Medialist kan inte garantera att uppgifterna på Medialist.se är korrekta men eftersträvar och arbetar aktivt för att dessa uppgifter skall var så korrekta som möjligt. Säljare och Köpare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Medialist i de fall det publicerats icke korrekt material på Medialist.se. Medialist bär inget ansvar för oförmåga att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med detta avtal på grund av omständigheter som Medialist inte kan råda över eller inte har kunnat förutse, inklusive (men inte begränsat till) blixtnedslag, översvämning, brand, krig, arbetskonflikter, myndighetsbestämmelser, påbud eller andra offentliga bestämmelser, överbelastning av Internet, fel i andra nätverk, samt systemavbrott eller olaglig leveransvägran från Medialists Säljare.

Kontaktuppgifter Medialist

Du kan kontakta Medialista via kontaktformuläret, skicka ett meddelande till info@medialist.se eller ringa +46-(0)70 712 45 86.